Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. V.O.F. PSI Aircover, hierna te noemen PSI Aircover houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende het fabriceren en de verkoop van de rolfokhoes type ”PSI Aircover” voor groothandel en detailhandel.

 2. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met PSI Aircover, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1 a omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, één en ander in de ruimste zin.

Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De Arrondissementsrechtbank te Haarlem is in een dergelijk geval, indien het geschil tot haar competentie behoort, bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.

2. Aanbod en aanvaarding

 1. Alle aanbiedingen van PSI Aircover zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijsopgaven, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor PSI Aircover slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door PSI Aircover is bevestigd.

 3. Een overeenkomst komt tot stand wanneer PSI Aircover binnen veertien dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt en laat weten welke aanbetaling door opdrachtgever gedaan moet worden voor aanvang van fabricage.

3. Prijzen

Als prijs geldt hetgeen tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In prijslijsten, advertenties, catalogi en acceptaties is (zijn) de prijs (prijzen) steeds vermeld in € EURO inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4. Levering

Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van Verzending van de PSI Aircover zijn in Nederland gratis. Goederen welke per expresse worden verzonden reizen voor rekening van de opdrachtgever.

 1. De opdrachtgever dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 14 dagen na de levering rechtstreeks schriftelijk aan PSI Aircover te melden, bij gebreke waarvan PSI Aircover gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

 2. De door PSI Aircover opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat de benodigde overeengekomen vooruitbetalingen zijn ontvangen. Opgegeven tijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient PSI Aircover derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.

 3. In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is PSI Aircover gerechtigd de levering zonder nadere aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten.

 4. PSI Aircover is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van PSI Aircover de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.

 5. Het risico van de goederen tijden het transport is voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment dat de goederen door de zeilmakerij de Vries Maritiem zijn verzonden.

 6. Door PSI Aircover vervaardigde goederen zijn gebaseerd op van de opdrachtgever verkregen maatvoering, inclusief latere wijzigingen. PSI Aircover kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor fout opgegeven maten. Bij aflevering wordt de opdrachtgever geacht de goederen te hebben geïnspecteerd en goed bevonden, tenzij deze binnen 8 dagen schriftelijk reclameert.

 7. Alle door PSI Aircover te leveren zaken blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indiende de koopprijs niet tijdig is betaald, is PSI Aircover gerechtigd de zaken niet te leveren, in welk geval de overeenkomst ontbonden is.

5. Overmacht

 1. Indien voor of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van die verbintenis ten gevolgen van overmacht niet mogelijk is, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke PSI Aircover niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft PSI Aircover het recht zonder als dan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de uitvoering der verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren.

 2. Als ''overmacht'' wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte van werknemers en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van PSI Aircover vallen.

6. Aansprakelijkheid

PSI Aircover is nimmer aansprakelijk voor schaden ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van PSI Aircover wordt aangetoond.

 1. Indien PSI Aircover onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

 2. PSI Aircover zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals onder meer bedrijfsstoringen en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.

 3. Indien derden vergoeding van schade van PSI Aircover claimen is de opdrachtgever gehouden PSI Aircover op eerste verzoek volledig te vrijwaren.

 4. PSI Aircover zal nimmer aansprakelijk zijn voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de wederpartij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

7. Garantie

 1. Op de rolfokhoes wordt een garantie van 3 jaar verleend op productiefouten en gebreken die binnen de garantietermijn ontstaan en die niet toe te schrijven zijn aan onzorgvuldig gebruik van of omgaan met de rolfokhoes.

 2. Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen franco aan PSI Aircover geleverd te worden, voorzien van de aankoopfactuur. Aanspraak op garantie kan alleen gemaakt worden door de opdrachtgever zelf. Bij doorverkoop van de rolfokhoes aan derden vervalt het recht op garantie, ook indien dit binnen drie jaar na aankoop geschied. Bij het ontbreken van de aankoopfactuur vervalt elke aanspraak op garantie.

 3. De kosten van verzending door PSI Aircover naar de fabrikant e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten welke aan PSI Aircover in rekening worden gebracht door fabrikant, importeur e.d. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.

 4. Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van PSI Aircover, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van PSI Aircover/fabrikant te wijten zijn aan constructie fouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen.

 5. Alle garantieaanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt.

8. Betaling

 1. Bij opdracht tot fabricage van de rolfokhoes dient 50% aanbetaald te worden aan PSI Aircover Na bevestiging van de opdracht door PSI Aircover en het verzoek tot 50% aanbetaling, heeft opdrachtgever 4 weken om de aanbetaling te realiseren. Indien de aanbetaling na 4 weken niet ontvangen is door PSI Aircover dan wordt de overeenkomst geannuleerd.

 2. Nadat de fabricage van de rolfokhoes gereed is, ontvangt opdrachtgever een mail met het verzoek het resterende bedrag, te weten de resterende 50% van het totale factuurbedrag binnen 14 dagen te voldoen. Nadat PSI Aircover de tweede betaling ontvangen heeft, wordt de hoes binnen 1 week aan opdrachtgever verzonden.

 3. Wanneer opdrachtgever in gebreke blijft inzake de betaling (hiervan is sprake indien de betalingstermijn 2 weken verstreken is) van de tweede factuur, dan ontvangt opdrachtgever een aanmaning. Indien twee weken na de datum van de aanmaning betaling van het totale factuurbedrag niet heeft plaats gevonden, dan vervalt de overeenkomst. De gefabriceerde rolfokhoes blijft bezit van PSI Aircover en de reeds voldane 50% wordt beschouwd als schadeloosstelling voor gemaakte fabricagekosten. Dit bedrag zal dan ook niet door PSI Aircover worden terug gestort aan opdrachtgever.

 4. Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze klanten en hanteren hierbij de volgende regels: de door u aan ons verstrekte informatie wordt alleen doorgegeven aan onze zeilmaker. Aan derden wordt door ons geen informatie verschaft, tenzij hiervoor van te voren door de betrokkenen schriftelijk toestemming is gegeven.

Disclaimer

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen en teksten zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij PSI Aircover. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van PSI Aircover is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Directe/indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.